☑️ Namen javnega razpisa:

Namen razpisa je dodeljevanje posojil v gospodarstvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja razvoja v gospodarstvu, ki ustreza naslednjem ukrepom:

– Pozitivni učinek na konkurenčnost,

– Spodbujanje zaposlitvenih možnosti,

– Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,

– Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.

☑️ Osnovni pogoji za prijavo na javni razpis B1.1.:

– na razpis se lahko prijavijo vse velikost podjetji (mikro, mala, srednja, velika),

– Bonitetna ocena med 5 in 10 (po sistemu Ebonitete.si),

– obvezno morate imeti poravnane vse finančne obveznosti z naslova dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti,

– skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10,00% vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 113.601.565,84 EUR na dan 31. 12. 2020,

– vlagatelj mora za izvedbo projekta predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje. V kolikor navedenega dovoljenja ne potrebuje, mora podati izjavo, da za izvedbo projekta ni potrebno dovoljenje.

– Vlagatelj ne sme biti v težavah.

☑️ Podrobneje na: https://razpis.eu/razpisi/javni-razpis-b1-1/?fbclid=IwAR3m1RNU7yf0s-SOM86X0_FXT3FyEWG5uR5p0P32esxErw1ePDpNHUF_AaI