✔ Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pretekli petek objavilo tretji javni razpis za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, s katerim je razpisanih 15,4 milijonov evrov nepovratnih javnih sredstev. Podpora je namenjena majhnim kmetijam, ki so razvrščene v območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

✔ Z javnim razpisom bodo podprte tudi majhne kmetije s trajnimi nasadi, ki jim ne bo potrebno izpolnjevati pogoja obtežbe z živalmi. V okviru meril za izbor vlog bodo vstopni prag lažje dosegle tudi kmetije, ki niso v problemskih območjih, zato k prijavi na javni razpis ministrstvo vabi tudi vse živinorejske kmetije, ki niso kandidirale na prvih dveh javnih razpisih. Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 27. septembra 2021 do vključno 16. decembra 2021 do 13:59. ure.

✔ Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– v letu 2021 so vložile zbirno vlogo;

– glede na zbirno vlogo iz leta 2021 imajo v upravljanju najmanj 1,5 ha in manj kot 6 ha primerljivih kmetijskih površin (PKP), kar npr. pomeni 3 – 11,99 ha trajnih travnikov, 1,5 – 5,99 ha njivskih površin ali 0,37 – 1,5 ha vinogradov;glede na podatke iz evidence rejnih živali iz leta 2021 redijo vsaj 1,5 glav velike živine (GVŽ) in manj kot 15 GVŽ;

– zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja;pogoja glede obsega GVŽ in obtežbe s travojedimi živalmi ni potrebno izpolnjevati kmetijam, katerih površine trajnih nasadov (rabe: 1211, 1212, 1221, 1230, 1160, 1240) predstavljajo več kot 50 % kmetijskih zemljišč v upravljanju,kmetijsko gospodarstvo mora biti razvrščeno v OMD;

– vlogi na javni razpis je treba priložiti enostaven poslovni načrt za obdobje treh let, v katerem je treba izbrati vsaj en cilj, ki prispeva h gospodarskemu razvoju kmetije, ali vsaj en cilj, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev (okolje, inovacije, podnebne spremembe);

– kmetiji še ni bila dodeljena podpora iz naslova tega podukrepa v prvih dveh javnih razpisih.

✔ Več na: https://www.gov.si/novice/2021-09-06-nov-javni-razpis-za-ohranjanje-in-razvoj-majhnih-kmetij/?fbclid=IwAR3Rv6OGyb9EVQAthybIyX_dEfWl5tw8kGM6sroGQGbwQ2Z_HiH4KikJjq4