Objavljen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let

Republika Slovenija si je zadala cilj izboljšati razpoložljivost in pestrost ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo zagotavljali namestitvene kapacitete za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe iz ciljne skupine, ki so… Preberi več

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z: vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni… Preberi več