Tarifa storitev Javne razvojne agencije Občine Ormož
– S to tarifo se določa vrsta storitev in višina plačil pri plačilih za storitve, ki jih opravlja javna razvojna agencija za fizične in pravne osebe.
– Tarifa je splošni akt agencije in je objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije skupaj z obrazložitvijo za njeno sprejetje.
– Agencija opravlja intelektualne storitve za pravne in fizične osebe na področju komunalne infrastrukture in drugih javnih področij, podjetništva, malega gospodarstva ter turizma.
– Cena enournega dela je povzeta po cenah Podjetniškega centra malega gospodarstva Republike Slovenije in je različna za:
  • generalistično svetovanje, ki znaša 29,54 EUR/uro svetovanja in
  • specialistično svetovanje, ki znaša 38,05 EUR/uro svetovanja.
Splošne informacije iz področja črpanja sredstev strukturnih skladov, podjetništva, turizma in možnosti zaposlovanja so brezplačne.
A Podjetništvo – generalistično svetovanje
– Splošno svetovanje
– Svetovanje in pomoč pri pridobivanju pravnih dovoljenj
– Svetovanje in pomoč pri registriranju dejavnosti podjetja
– Svetovanje in pomoč pri pripravi poslovnega načrta
– Izdelava poslovnega načrta
– Svetovanje in pomoč pri prijavi na razpis v Sloveniji
– Svetovanje in pomoč pri prijavi na razpis v EU
– Svetovanje in pomoč pri trženju proizvodov in storitev
– Svetovanje in pomoč pri pridobivanju ISO standardov
– Priprava in izdelava poslovnika kakovosti
– Svetovanje in pomoč pri razvojnih, investicijskih in sanacijskih programih podjetij
– Svetovanje in pomoč pri razvoju človeških virov
– Organiziranje programov za pospeševanje inoviranja
– Svetovanje pri izboljševanju konkurenčnosti podjetij
– Priprava in izvedba raznih raziskav, anket, študij in analiz v podjetjih:
  • Vrednostna analiza tehnološkega postopka in proizvoda/storitve,
  • Ugotavljanje konkurenčnosti tehnoloških postopkov podjetij,
  • Ugotavljanje učinkovitosti funkcije vzdrževanja v podjetjih,
  • Ugotavljanje stilov vodenja in vrste politike v podjetjih,
  • Raziskave človeških virov.
– Pomoč pri iskanju finančnih virov
– Organiziranje raznih izobraževanj in usposabljanj
B Podjetništvo – specialistično svetovanje
– Izdelava razvojnega, investicijskega in razvojnega programa podjetja
– Priprava strategij za izboljšanje konkurenčnosti podjetij
– Izdelava tržne strategije podjetja
– Priprava in izdelava razpisne dokumentacije za razpise EU
– Priprava in izdelava razpisne dokumentacije za slovenske razpise
A Javna infrastruktura in druga javna področja – generalistično svetovanje
– Priprava in izdelava dokumentov identifikacije investicijskega projekta
– Priprava in izdelava druge dokumentacije
– Priprava programov za sodelovanje v regijskih in državnih projektih
– Priprava programov razvoja področja in lokalnih podjetniških grozdov
– Priprava lokalnih zaposlitvenih programov
– Pomoč pri pripravi programov za sodelovanje v regijskih in državnih projektih
– Priprava in izvedba raznih raziskav, anket, študij in analiz
– Organiziranje raznih izobraževanj in usposabljanj
B Javna infrastruktura in druga javna področja – specialistično svetovanje
– Priprava programov za sodelovanje pri projektih EU
– Priprava in izdelava investicijskih programov
Z načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in nadzorom razvojnih programov ter projektov in angažiranjem optimalnih dodatnih virov prispeva Agencija k hitrejšemu razvoju občine.
Zastopnik:  Matej ROGAČ, direktor Javne razvojne agencije Občine Ormož Identifikacijska številka za DDV: 20249110Matična številka: 1775383000Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije: 01287-6000000172
________
* Vodniško službo izvajajo vodniki z opravljenim tečajem za lokalnega turističnega vodnika na območju Občine Ormož.
** Cena velja za skupino od 5 do 50 oseb. Osnovne in srednje šole imajo 25% popusta. Naročnik je dolžan v primeru odpovedi vodenja le-to sporočiti vsaj 24 ur pred napovedano uro, sicer se ga bremeni za polovično ceno vodenja.