Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z:

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote,
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali
 • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Investicija se mora izvajati na območju občin Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, 5 Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah.

Osnovna pogoja:

 • na naslovu sedeža, podružnice ali poslovne enote na upravičenem območju izvajajo oziroma bodo izvajali aktivnosti projekta in dnevno prevzemajo pošto ter nimajo urejene preusmeritve pošte na drug naslov pri Pošti Slovenije
 • so na dan oddaje vloge na javni razpis registrirani za dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki bo predmet projekta začetne investicije ter imajo vsa ustrezna dovoljenja in soglasja lastnikov za izvedbo investicije ter dejavnosti, ki je predmet investicije,

Neupravičeni vlagatelji:

 1. samostojni podjetniki, ki opravljalo le dopolnilno dejavnost,
 2. ki z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost ali dejavnost na področju medijev in so skladno z zakonom vpisane v register samostojnih dejavnosti, če je tak register predpisan,
 3. ki opravljajo samostojno dejavnost s področja zdravstva ali socialne varnosti: zdravstveno, klinično ali specialistično psihološko dejavnost, zasebno veterinarsko dejavnost ali drugo zasebno dejavnost s področja zdravstva, socialne varnosti ali farmacije, v skladu z zakonom,
 4. ki opravljajo duhovniško oziroma drugo versko službo,
 5. ki opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost v skladu z zakonom,
 6. ki ustvarijo večino prihodkov s področja trgovine,
 7. ki so v javni lasti. Za vlagatelja v javni lasti se štejejo podjetja, kjer ima država ali lokalna skupnost 25 % ali več kot 25 % kapitala ali glasovalnih pravic.

Vlagatelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo, z enim projektom.

Upravičeni projekti so:

 • projekti, ki zagotavljajo v naslednjih treh letih (če gre za malo ali srednje veliko podjetje) oziroma petih letih (če gre za veliko podjetje) vsaj ohranitev (če ne povečanja) obstoječih delovnih mest oziroma števila zaposlenih;
 • projekti, ki se bodo izvajali na upravičenem območju;
 • projekti, za izvedbo katerih imajo vlagatelji pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja;
 • projekti, ki jih je mogoče izvesti v okviru rokov, ki jih predpisuje ta javni razpis;
 • projekti, ki se bodo izvajali v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.

Neupravičeni projekti so:

 • projekti, ki morajo za začetek dejavnosti pridobiti koncesijo za prirejanje iger na srečo,
 • projekti, za katere so vlagatelji že uspešno kandidirali na katerem koli drugem javnem razpisu (ali sklenili neposredno pogodbo), ki vsebuje določilo, da za isti projekt ni dovoljeno pridobiti drugih javnih sredstev (prepoved dvojnega sofinanciranja).
 • projekti, za katere so se aktivnosti (v smislu izdaje naročilnic, podpisovanja pogodb,..) začele že pred datumom oddaje vloge na ta javni razpis,
 • projekti, ki bi jih vlagatelji lahko izvedli brez državne pomoči,
 • projekti s področja trgovine,
 • projekti, za katere iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljenega projekta izhaja, da zanje niso v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije.

TURIZEM – dodatni pogoji

za investicijo v nastanitvene kapacitete (turizem):

 • urediti (na novo oziroma obnoviti) nastanitvene kapacitete z vsaj dvema (2) novima ali obstoječima ležiščema.
 • nova ležišča morajo biti kategorizirana z vsaj 2 zvezdicama oziroma jabolkoma, oziroma dvema trikotnikoma, če gre za Youth Hostl.

Tisti, ki že razpolagajo z ležišči:

 • uvedbo nove ponudbe – v istem ali neposredno ob objektu kjer so ležišča ali
 • obnovitev dela objekta, če je neposredno povezana z nočitvenimi zmogljivostmi (npr. obnova restavracije, širitev kuhinje) – v istem ali neposredno ob objektu, kjer so ležišča.

Projekt je mogoče sofinancirati v višini od najmanj 20.000,00 do največ 600.000,00 EUR.

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 23.813.372,16 eurov (proračunska postavka 989110):

za leto 2021, 8.258.312,57 EUR, od tega:

 • 5.000.000,00 EUR za sklop A in
 • 3.258.312,57 EUR za sklop B

za leto 2022, 15.555.059,59 EUR, od tega:

 • 10.000.000,00 EUR za sklop A in
 • 5.555.059,59 EUR za sklop B.

Najvišja dovoljena intenzivnost pomoči v Vzhodni kohezijski regiji :

 • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
 • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
 • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.