1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Javna razvojna agencija Občine Ormož, javna agencija

Skrajšani naziv: JARA Ormož

Naslov: Vrazova ulica 9, 2 270 Ormož

Telefon: 02 741 53 52

Telefaks: 02 741 53 55

E-pošta: jara@siol.net

Direktor: Matej ROGAČ

Odgovorna oseba: Matej ROGAČ

Datum prve objave kataloga: 3. 3. 2009

Datum zadnje spremembe: 28.5.2020

Katalog je dostopen na www naslovu: http://www.jara-ormoz.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/

Druge oblike kataloga:

Identifikacijska številka za DDV: 20249110.

Matična številka: 1775383.

Številka proračunskega uporabnika: 16438

Transakcijski račun odprt pri UJP: SI56 0110 0600 7816 477

 1. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA2.2. Ustanovitveni akti in naloge zavoda

Javna razvojna agencija Občine Ormož je bila ustanovljena  na podlagi  3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/92-I., 55/92, 13/93, 66/93, 45/94-odl. US, 8/96, 36/00) in Odlokov Občine Ormož, ki so bili  objavljeni v:

 • Uradni vestnik občine Ormož št. 8/2002 z dne 22. 7. 2002,
 • Uradni vestnik občine Ormož št. 14/2006,
 • Uradni vestnik občine Ormož št.12/I 2007 (prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javne razvojne agencije Občine Ormož ,
 • Uradni vestnik občine Ormož št.10/2011.

Glavna dejavnost, ki jo agencija izvaja je drugo in poslovno svetovanje (šifra glavne dejavnosti: 70.220). Poleg glavne dejavnosti agencija lahko opravlja še:

 • izdajanje knjig, časopisov, revij in periodike,drugo založništvo in tiskarstvo,
 • trgovina na drobno s časopisi, revijami in umetniškimi izdelki,
 • trgovina na drobni v drugih specializiranih prodajalnah, na tržnicah in stojnicah,
 • dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
 • drugo kreditiranje,
 • drugo finančno posredništvo,
 • raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije in področju družboslovja,
 • računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
 • raziskovanje trga in javnega mnenja,
 • podjetniško in poslovno svetovanje,
 • prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje,
 • arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje,
 • oglaševanje,
 • fotografska dejavnost,
 • prevajanje,
 • fotokopiranje in drugi razmnoževanje,
 • druga splošna tajniška opravila,
 • prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
 • druge poslovne dejavnosti,
 • splošna dejavnost javne uprave,
 • urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja,
 • urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje,
 • drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
 • distribucija filmov in video filmov,
 • umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
 • obratovanje objektov za kulturne prireditve in
 • druge razvedrilne dejavnosti.

Zastopnik: Zlatko Zadravec, direktor Javne razvojne agencije občine Ormož.

Zaposleni:

 • Matej ROGAČ, direktor in odgovorna oseba,
 • mag. Boris ZADRAVEC, vodja projektov,
 • Matjaž KOSI, delavec na projektih.

2.2. Organi zavoda

Organi zavoda so:

 • Svet zavoda in
 • direktor.

Sestava sveta Zavoda Javne razvojne agencije Občine Ormož:

Miran TOPOLOVEC, predsednik,

Sandi MUNDA, podpredsednik,

Blaž CVETKO, član.

Svet zavoda opravlja naslednje naloge:

 • predlaga imenovanje in razrešitev direktorja agencije,
 • sprejema program dela in finančni načrt ter letno poročilo in druga poročila javne agencije,
 • skrbi za delovanje javne agencije v javnem interesu,
 • daje direktorju javne agencije usmeritve ter navodila za delo,
 • sprejema mnenje in predloge glede priprave regionalnega in skupnih razvojnih programov,
 • sprejema pravila in druge splošne akte agencije
 • na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki, oziroma način pokrivanja izgube,
 • opravlja druge naloge določene z zakonom in Odlokom o ustanovitvi javne agencije.

DIREKTOR

Direktor ima pristojnosti v skladu z Zakonom o javnih agencijah in drugimi predpisi in sicer:

 • zastopa in predstavlja javno agencijo,
 • organizira ter vodi delo in poslovanje javne agencije,
 • Izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije,
 • Sprejema akte za delo in poslovanje agencije.

Direktor ter je odgovoren za strokovnost in zakonitost dela zavoda.  Za svoje delo je odgovoren svetu zavoda in ustanoviteljici.

Direktor opravlja naslednje naloge:

 • organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
 • pripravlja program razvoja zavoda,
 • pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
 • oblikuje predloge novih programov, skrbi za njihovo realizacijo,
 • spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje delavcev,
 • določa sistemizacijo delovnih mest,
 • odloča o sklepanju delovnih razmerjih in odgovornosti delavcev,
 • sodeluje z ustanoviteljico ter drugimi institucijami pri realizaciji programov,
 • opravlja druga dela v skladu na podlagi odločitev sveta zavoda, strokovnega sveta ali drugih predpisov.

2.3   Notranja organizacija in imenik Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Matej Rogač, tel.: 02 741 53 52, MT: 051 636 156, e-pošta: jara@siol.net

2.4.   Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja javnega zavoda

Državni predpisi: (linki)

Predpisi EU: linki

Predpisi lokalnih skupnosti: link

2.5   Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih •Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javne razvojne agencije Ormož: (dokumenti se naložijo)

2.6   Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Javna razvojna agencija Občine Ormož ne vodi teh postopkov.

2.7   Seznam javnih evidenc, s katerimi javni zavod upravlja

Javna razvojna agencija Občine Ormož ne vodi javnih evidenc.

2.8   Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Javna razvojna agencija Občine Ormož ne vodi drugih informatiziranih zbirk.

2.8   Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov; Pripravljeni in izvedeni projekti (linki)

 • Aktivni razpisi
 • Analiza študije razvojni programi
 1. 9 Programi dela in finančni načrti

2.10. letno poročila o delu

Letno porocilo 2011

Letno porocilo 2012

Letno poročilo 2013

Letno poročilo 2014

Letno poročilo 2015

Letno poročilo 2016

Letno poročilo 2017

Letno poročilo – 2018

Letno poročilo – 2019_JARA

 1. OPIS NAČINA PRISTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Postopek za dostop do informacij javnega značaja, s katerimi zavod razpolaga, je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJS) ter Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Zavod lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne. V primeru zavrnitve ima prosilec pravico do pritožbe, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).

Prosilci lahko do informacij javnega značaja brezplačno dostopajo:

 • preko spletne strani Javne razvojna agencija Ormož: http://www.ormoz.si/Podrocje.aspx?id=619,
 • fizični dostop je mogoč v prostorih agencije, Vrazova ulica 9, Ormož, v času uradnih ur, ki so v ponedeljek, torek in četrtek med 7 h in 12 h in med 13 h in 15 h, v sredo med 7 h in 13 h ter med 13 h in 17 h in v petek med 7 h in 12 h.

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis). Posredovanje informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev. V primeru zahteve za ponovno uporabo, in sicer v pridobitne namene, se posredovane informacije javnega značaja zaračunajo. Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, se posredovanje informacij za namen ponovne uporabe ne zaračuna.