Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Roki za oddajo: v najavi

Višina kredita: do 25.000 EUR

Namen in cilji razpisa

Neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja ter tekočega poslovanja.

Upravičenci

  • samostojni podjetnik ali gospodarska družba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ki ni v okviru izključenega sektorja/področja,
  • ima status mikro ali malega podjetja,
  • ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas,
  • ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko najmanj 6 mesecev,
  • obstoječa podjetja in zagonska podjetja (start-up).

Upravičeni stroški

  • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
  • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
  • stroški materiala in trgovskega blaga,
  • stroški storitev,
  • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Višina kredita

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR.

Obrestna mera: še ni znana.

Ročnost kredita: od 24 do 60 mesecev.

Moratorij: do 6 mesecev.

Zavarovanje: 5 menic.