Republika Slovenija si je zadala cilj izboljšati razpoložljivost in pestrost ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo zagotavljali namestitvene kapacitete za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe iz ciljne skupine, ki so vključene v celodnevno institucionalno varstvo pri upravičenih prijaviteljih.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je pripravilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let (JR), ki je bil, 9. aprila 2021, objavljen v Uradnem listu RS.

Predvideva se sofinanciranje 25 enot namestitvenih kapacitet v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša 6.925.026,00 EUR (od tega 5.540.021 evrov (80 %) sredstev EU in 1.385.005 evrov (20 %) nacionalni prispevek iz državnega proračuna).