Temeljni namen delovanja Javne razvojne agencije občine Ormož je opravljanje strokovnih nalog s področja pospeševanja gospodarskega, socialnega, okoljskega in prostorskega razvoja občine. Zaradi razvojne celovitosti, skladnosti, sonaravnosti in trajnosti sodeluje pri pripravi občinskih in regionalnih razvojnih programov, kakor tudi pri spremljanju njihove realizacije.

Agencija se je konec aprila 2005 okrepila z novim strokovnim sodelavcem, ki je prevzel področje vodenje projektov. Na ta način je Agencija usposobljena za izvajanje nalog, ki so predvideni v ustanovitvenem aktu in statutu Agencije.